Mandag 28/6 2021 inviterer Lemvig Varmeværk alle værkets forbrugere til den årlige generalforsamling på Hotel Lidenlund kl. 19.30. Grundet Corono-situationen er tilmelding nødvendig, og der vil ikke være nogen bespisning til arrangementet.

Man kan tilmelde sig på 97810233 eller kontoret@lemvig-varmevaerk.dk

Dagordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmetagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
– Eivind Triel (modtager genvalg)
– Jens Jørn Porup (modtager genvalg)
– Ivan Sahl (modtager genvalg)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Vel mødt!

/Bestyrelsen